ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Super VIP คุ้มครองระดับพรีเมี่ยม

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Super VIP คุ้มครองระดับพรีเมี่ยม

แผนประกันอุบัติเหตุระดับพรีเมี่ยม เพื่อคนสำคัญเช่นคุณ

จุดเด่น

 • PA Super VIP มอบความคุ้มครองที่เหนือระดับพร้อมบริการพิเศษเพื่อคุณ
 • คุ้มครองอุบัติเหตุทุกที่ทั่วโลก 24 ชั่วโมง
 • คุ้มครองชีวิต ทุพพลภาพหรือการสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 2-10 ล้านบาท*
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทั้งผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก ด้วยวงเงิน100,000 - 300,000 บาทต่อครั้ง*
 • ไม่ต้องสำรองจ่ายเพียงแค่แสดงบัตร Easy PA Credit**
 • บริการความช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับนักเดินทาง*** ช่วยเหลือในกรณีกระเป๋าเดินทาง หรือหนังสือเดินทางสูญหาย
 • ขณะเดินทางออกนอกประเทศไทย, บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานทูต เป็นต้น
 • บริการความช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์*** เช่น บริการให้คำแนะนำด้านการแพทย์ทางโทรศัพท์, บริการการเคลื่อนย้าย
  ผู้ป่วยฉุกเฉิน เป็นต้น
 • อุบัติเหตุในที่สาธารณะรับผลประโยชน์เพิ่มเป็น 2 เท่า**** เช่น อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรถไฟฟ้า, รถไฟใต้ดิน, ในลิฟต์,
  ห้างสรรพสินค้า และโรงภาพยนตร์ เป็นต้น
 • เช็กกรมธรรม์, จ่ายเบี้ย, ค้นหาโรงพยาบาล, ยื่นเคลมง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชัน MTL Click

  * ขึ้นอยู่กับแผนความคุ้มครองที่เลือก ทั้งนี้ผลประโยชน์การสูญเสียอวัยวะ และอื่นๆ ซึ่งได้แก่ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง เป็นไปตามอัตราส่วนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
  ** เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลคู่สัญญาเท่านั้น ใช้บัตร Easy PA Credit เพื่อแสดงตนในการเข้ารับการรักษาพยาบาล ในกรณีประสบอุบัติเหตุต่อโรงพยาบาลคู่สัญญาโดยไม่ต้องสำรองค่ารักษาพยาบาลล่วงหน้า ตามวงเงินค่ารักษาพยาบาลที่ท่านเลือก ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่สะดวกเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลคู่สัญญาของบริษัทฯ ผู้เอาประกันภัยสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอื่นๆ ได้ โดยสำรองค่าใช้จ่ายและนำใบรับรองแพทย์พร้อมใบเสร็จตัวจริงมาเบิกได้ที่บริษัทฯ โดยผู้เอาประกันภัยต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรที่ออกให้โดยราชการ (บัตรที่มีรูปติด) ใช้ร่วมกับบัตร Easy PA Credit ทุกครั้ง
  *** แพทย์ของอินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส (Intl.SOS) ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้ตัดสินใจในการให้การบริการทางการแพทย์ทั้งหมด
  **** นิยามของคำว่าอุบัติเหตุสาธารณะ เป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์

รายละเอียดผลประโยชน์ *

ผลประโยชน์พื้นฐาน ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ (รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย)

แบบ อ.บ.2 คุ้มครองในกรณีที่เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวร รวมถึง จะได้รับการชดใช้ค่ารักษาพยาบาลต่างๆ ตามที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งที่ได้ซื้อไว้

ผลประโยชน์เพิ่มเติม

ขยายความคุ้มครองการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองในกรณีที่เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวร จากการขับขี่รถจักรยานยนต์ รวมถึงจะได้รับการชดใช้ค่ารักษาพยาบาลต่างๆตามที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งที่ได้ซื้อไว้

ผลประโยชน์อุบัติเหตุสาธารณะ
เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติมกรณีที่อุบัติเหตุสาธารณะ เท่ากับ 100% ของจำนวนผลประโยชน์อันจะพึงจ่ายตามข้อตกลงคุ้มครอง สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวร ถ้าการบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองกรณีดังกล่าว

ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลที่ไม่ได้เกิดจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
ผู้เอาประกันภัยจะได้รับผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากการบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล

ในกรณีที่มีความจำเป็นทางการแพทย์ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู) บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลให้เป็น 2 เท่าของผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ทั้งนี้ไม่เกิน 7 วัน อย่างไรก็ตามบริษัทะจ่ายผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล รวมกันสูงสุดไม่เกิน 365 วัน ต่อ่การบาดเจ็บแต่ละครั้ง

บริการให้ความช่วยเหลือพิเศษ SOS
ผู้เอาประกันภัยจะได้รับบริการให้ความช่วยเหลือพิเศษ SOS โดยมีรายละเอียด ดังนี้

4.1บริการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ภายในประเทศ และต่างประเทศ เช่น บริการฉุกเฉินในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย บริการให้คำแนะนำทางการแพทย์ทางโทรศัพท์ และบริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานพยาบาล การนัดหมายกับแพทย์ เป็นต้น

4.2บริการให้ความช่วยเหลือด้านการเดินทางในต่างประเทศ เช่น บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำวีซ่าทั่วโลก บริการช่วยเหลือในกรณีกระเป๋าเดินทาง หรือหนังสือเดินทางสูญหาย และบริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานทูต อัตราแลกเปลี่ยน การฉีดวัคซีนที่จำเป็น สภาพอากาศทั่วโลก เป็นต้น

หมายเหตุ : * บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล หรือในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู) รวมกันสูงสุดไม่เกิน 365 วัน ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง

แผนความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ PA Super VIP

 

ตารางเบี้ยประกันอุบัติเหตุ PA Super VIP

สนใจทำประกันติดต่อได้ที่

กรณ์ธินันท์  ดำรงเวชวาณิชย์ (เบิร์ด)

ที่ปรึกษาประกันชีวิต/ที่ปรึกษาการเงิน

ใบอนุญาตตัวแทนเลขที่ 5401056770

    กดโทรสอบถาม/เช็คเบี้ยได้ที่นี่

 กดแอดไลน์เป็นเพื่อนกับเราได้ที่นี่

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้